از مزایای خوش‌حسابی و پرداخت به موقع مالیات، مشوق های مالیاتی هستند. این مشوق‌ها با هدف ایجاد انگیزه در مودیان برای مشارکت در توسعه سرمایه گذاری و جهت‌دهی به سرمایه‌های مردم است. در واقع مالیات هزینه‌ای است که شهروندان برای تامین مخارج اداره کشور به دولت می‌پردازند. در همه کشورهای دنیا انواع مالیات‌ بخش عمده‌ای از درآمد دولت است که افراد باید مستقیماً به‌حساب دولت واریز کنند.

در میان انواع مالیات مستقیم، مالیات شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در صورت بروز اشتباه و جریمه شدن شرکت توسط سازمان امور مالیاتی بخش عمده‌ای از سود و درآمدهای شرکت بابت دعاوی حقوقی و جریمه‌های مالیاتی هزینه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا مالیات به صورت دقیق محاسبه و پرداخت شود. اما پرداخت صحیح به موقع مالیات موجب می‌شود تا شرکت مشمول تشویق‌های مالیاتی شود.

هدف از برنامه ریزی مالیاتی
برنامه ریزی مالیاتی

منظور از مشوق های مالیاتی چیست؟

بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقیقی شکل می‌دهد. بنابراین دولت تا حد زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از مالیات است. این موضوع در همه کشورها مشاهده می‌شود و دولت‌ها به مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود نگاه می‌کنند. بنابراین طبیعی است که به دنبال وضع قوانینی باشند که از آن طریق مردم را به پرداخت مالیات تشویق کنند. این تشویق‌ها به جایزه خوش‌حسابی شهرت دارند.

در واقع مشوق های مالیاتی به افراد و شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که قوانین مالیاتی را به‌طور کامل رعایت می‌کنند. پرداخت به موقع مالیات و دقت در محاسبه آن شما را مستعد دریافت مشوق های مالیاتی می‌کند.

چه افراد و شرکت‌هایی مشمول تشویق های مالیاتی می‌شوند؟

تشویق های مالیاتی شامل متعلق به افراد و یا شرکت‌های به خصوصی نیستند. همه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی می‌توانند مشمول استفاده از این مشوق ها شوند. در واقع باید گفت که برخلاف معافیت‌های مالیاتی که شامل شرکت ها و کالاها و خدمات خاصی هستند، مشوق های مالیاتی می‌توانند شامل حال همه افراد شود. در ادامه این مطلب قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه دریافت مشوق های مالیاتی را بررسی خواهیم کرد.

مجازات فرار از مالیات
جرایم مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مشوق های مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم در دو ماده  189 و 190 اشاره‌ای کامل به این موضوع دارد:

  • بر اساس بند 189 قانون مالیات‌های مستقیم، درصورتی‌که در مدت سه سال متوالی ترازنامه، حساب سود و زیان دفاتر و سایر اسناد و مدارک مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار بگیرند و مالیات هر سال بدون نیاز به مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد، معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور به اضافه استفاده از مزایای مطروح در بند 190 جایزه خوش‌حسابی دریافت می‌کنند. اعتبار جایزه خوش‌حسابی، از محل وصولی‌های جاری یا در حساب سنوات منظور می‌شود و یا پرداخت می‌شود. همچنین این جایزه از پرداخت مالیات معاف است.
  • بر اساس ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی پیش از سررسید موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس ‌از آن موعد مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه خواهد شد. البته این جریمه با کمک مشاوران قابل اعتراض و پیگیری است.

مطالب مرتبط:

پرداخت مالیات
پرداخت مالیات

پرداخت به موقع مالیات و رعایت قانون چه تاثیری در کاهش میزان مالیات پرداختی دارد؟

در واقع با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق واحد مالی، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، امکان کسب سود بیشتر و پرداخت مالیات کمتر فراهم می‌شود.

تشویق های مالیاتی

در قانون مالیات‌های مستقیم تشویق هایی به منظور تشویق مودیان به ارایه اظهارنامه درموعد مقرر تحت عناوین جایزه خوش حسابی، بخشودگی جرایم مالیاتی و یا بهره مندی ازمعافیت پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است.

1-    به موجب ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 که در ادامه مطرح خواهد شد، به شرط رعایت مواردی مشخص معادل 5% اصل مالیات سه سال آخر و همچنین دریافت جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری به آن‌ها تعلق می‌گیرد. البته این جایزه ممکن است درحساب سال‌های بعد آن‌ها منظور شود.

بندهای مشمول جایزه و تشویق مالیاتی عبارتند از:

الف – پذیرش ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و اسناد آنان برای مدت 3 سال متوالی

ب –  پرداخت مالیات هرسال در همان سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف.

و فراموش نکنید که این جایزه از پرداخت مالیات معاف است.

ج – به موجب ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی پیش از سررسید مقرر در قانون برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه‌ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود. این جایزه هم ازمالیات عملکرد کسر می‌شود.

د- مودیانی که به تکالیف قانونی خود در رابطه با ارائه به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان  و ارائه اسناد و مدارک آن عمل نمایند، درموارد مذکور درماده 239، هرگاه برگ تشیخص مالیاتی صادره را قبول کرده یا با اداره امور مالیاتی توافق کنند و  اقدام به پرداخت مالیات کنند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند شد.

در مجموع موضوعات مرتبط با مالیات دارای جزئیات و پیچیدگی‌هایی است که باید به دقت بررسی شده تا ضمن پیشگیری از بروز خسارت، از عواید آن نیز بهره‌مند شوید.