دسته: حسابرسی

حسابرسی داخلی
حسابداری مالی حسابداری مدیریت حسابرسی

حسابرسی داخلی تکمیل کننده خدمات حسابداری

می‌توان گفت که حسابرسی داخلی مکمل خدمات حسابداری است چرا که یکی از شاخه‌ها و انواع خدمات حسابداری به حساب می‌آید. حسابرس داخلی، یکی از افراد تیم حسابداری یا واحد مالی سازمان است. اما…