برچسب: صورت های مالی

تهیه گزارش های حسابداری
حسابداری مالی حسابداری مدیریت

چرا تنطیم صورت های مالی ضرورت دارد؟ (بخش دوم)

در ادامه مقاله پیشین در رابطه با اهمیت صورت های مالی، در این مقاله به بررسی انواع گزارش های حسابداری و روش‌های تهیه آن می‌پردازیم. همراه فرزام محاسب باشید.   روش‌های…

اهمیت گزارش های مالی
حسابداری مالی حسابداری مدیریت

چرا تنطیم صورت های مالی ضرورت دارد؟ (بخش اول)

تهیه گزارش ها و صورت های مالی، از مهم‌ترین ارکان حسابداری است که برای ارزیابی عملکرد در یک دوره مالی کاربرد دارد. می‌توان گفت گزارش های حسابداری، ترجمه و تبدیل…